Werkwijze

De SCMD komt regelmatig bijeen in het pand van DOK. Belangrijkste taak in deze bijeenkomsten is het afstemmen van de inzet van middelen voor de binnenstad. Met haar werkwijze beoogt de SCMD samenwerking, verbinding en draagvlak.

De door de gemeenteraad vastgestelde integrale aanpak en concrete maatregelen voor de binnenstad zijn richtinggevend voor de SCMD. Deze aanpak en maatregelen zijn verwoord in de nota 'Binnenstad Vitaal & Gastvrij'.
De SCMD formuleert een gezamenlijke visie over strategische vraagstukken en biedt deze gevraagd en ongevraagd aan aan de gemeente, of aan andere stakeholders.

Ook beschikt de SCMD over een beperkt eigen uitvoeringsbudget, gekoppeld aan het uitvoeringsbudget van het BOB.
De uit te voeren concrete projecten worden binnen het Algemeen Bestuur vastgelegd in een Jaarplan.
In dit Jaarplan worden projecten opgenomen die in cofinanciering én co-creatie tot stand komen, gezamenlijk uitgevoerde projecten leiden tot betere resultaten en een groter draagvlak.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Jaarplan, en houdt daarbij steeds het economisch functioneren van de Delftse Binnenstad voor ogen..
Elk eigen project wordt getrokken door de Centrummanager en één of meerdere Dagelijks Bestuursleden, vaak aangevuld met extra projectleden vanuit de verschillende stakeholders.

De SCMD werkt aan de uitvoering van haar Jaarplan.
De inhoud hiervoor wordt opgehaald door middel van een brede uitvraag, waarin eenieder uitgenodigd wordt om input te leveren.