Home

De SCMD is de Stichting Centrum Management Delft. Doel van de SCMD is het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad van Delft. De nota 'Binnenstad Vitaal & Gastvrij' is hierin richtinggevend.  

SCMD heeft een eigen taak in de uitvoering van de nota Vitaal en Gastvrij: het selecteren en laten uitvoeren van projecten die voor cofinanciering in aanmerking komen. Cofinanciering houdt in dat de gemeente aan de SCMD middelen voor een project ter beschikking stelt onder de voorwaarde dat andere partijen, zoals het BOB, meefinancieren. Het streven is dat de SCMD en BOB bij de realisatie van projecten nog meer partners betrekken.

In de SCMD zijn partijen vertegenwoordigd die belangen hebben in de binnenstad. Naast de Gemeente Delft (o.a. de wethouder van  Economie, Cultuur, Ruimtelijke Ordening) hebben in de SCMD vertegenwoordigers zitting van bewoners, vastgoed, cultuur, ondernemers, detailhandel en horeca. De directeur van Delft Marketing is adviseur van de SCMD. De brede vertegenwoordiging zorgt voor samenwerking, verbinding en draagvlak in de binnenstad!

De taak van de leden is om met de input van hun achterban een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de nota Vitaal en Gastvrij. Een bijdrage die erop gericht is om Delft de meest vitale en gastvrije binnenstad van Nederland te laten zijn. De beste plek om te wonen, te werken en te bezoeken. Het best in vestigingsklimaat én in leefklimaat.