Home

De SCMD is de Stichting Centrum Management Delft. Doel van de SCMD is het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad van Delft. De nota 'Binnenstad Vitaal & Gastvrij' is hierin richtinggevend.  

SCMD heeft een eigen taak in de uitvoering van de nota Vitaal en Gastvrij: het selecteren en laten uitvoeren van projecten die voor cofinanciering in aanmerking komen. Cofinanciering houdt in dat de gemeente aan de SCMD middelen voor een project ter beschikking stelt onder de voorwaarde dat andere partijen, zoals het BOB, meefinancieren. Bij de selectie van in het jaarplan op te nemen projecten richten SCMD en BOB zich op projecten die tot stand komen door co-creatie, omdat projecten die door meerdere partijen gezamenlijk worden gedragen betere resultaten opleveren met meer draagvlak.

In de SCMD zijn partijen vertegenwoordigd die belangen hebben in de binnenstad. Naast de Gemeente Delft (o.a. de wethouder van  Economie, Cultuur, Ruimtelijke Ordening) hebben in de SCMD vertegenwoordigers zitting van bewoners, vastgoed, cultuur, ondernemers, detailhandel, horeca, TU Delft en VERA. De directeur van Delft Marketing is adviseur van de SCMD. De brede vertegenwoordiging zorgt voor samenwerking, verbinding en draagvlak in de binnenstad!

De taak van de leden is om met de input van hun achterban een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de nota Vitaal en Gastvrij. Een bijdrage die erop gericht is om Delft de meest vitale en gastvrije binnenstad van Nederland te laten zijn. De beste plek om te wonen, te werken en te bezoeken. Het best in vestigingsklimaat én in leefklimaat.

Sinds 2018 is de samenwerking met de Delftse binnenstadsondernemers fors geïntensiveerd, met een gezamenlijk jaarprogramma, structurele gezamenlijke financiering en gezamenlijke uitvoering.

Nieuwste Blogberichten