WIFI

De SCMD verzorgt het openbare WIFI-netwerk in de binnenstad van Delft.
Dit netwerk is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen de SCMD, de gemeente Delft en de TU Delft.
Naast een bezoekers-wifinetwerk kunnen studenten en lectoren van de kennisinstituten in de stad inloggen via EDUROAM, een wereldwijd studienetwerk voor universiteiten en hogescholen.

Het gebruik van het WIFI-netwerk is gratis voor iedereen die onze stad bezoekt.

Een smartphone of tablet waarvan wifi aanstaat geeft continu zijn mac-adres aan alle wifi routers in het bereik. Dit betekent dat ook als u niet inlogt op het netwerk van Delft Free Wifi en het wifi signaal op uw device aanstaat, uw mac-adres door Delft Free Wifi wordt gedetecteerd. Delft Free Wifi doet echter niets met deze gegevens. Ze worden dus niet opgeslagen en ook niet verwerkt.


De uitvoering van Delft Free Wifi wordt gedaan door City Wireless.
Hieronder treft u de gebruikersvoorwaarden en het privacy statement aan.


Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer:
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van draadloos publiek internet door City Wireless.

City Wireless biedt internettoegang aan via een onbeveiligd draadloos netwerk (WiFi) welke de standaarden 802.11a,g,n ondersteunt. Door gebruik van deze diensten aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.


City Wireless kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de diensten of van het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. City Wireless kan geen garanties geven met betrekking tot de snelheid van de internetverbinding. Deze zal doorgaans worden afgestemd op het aantal gebruikers, zodat een ieder normaal gebruik kan maken van internettoepassingen als e-mail (webmail) en het bezoeken van websites. Het is dus mogelijk dat breedbandtoepassingen (zoals YouTube en uitzendinggemist) niet of niet optimaal werken. Draadloze verbindingen zijn tevens onderhavig aan storingen in de gebruikte frequenties in de ether. Dit kan ook een eventuele mindere gebruikservaring veroorzaken. 


Veiligheid:


Het dataverkeer tussen de HotSpot van City Wireless en het door u gebruikte Randapparaat geschiedt versleuteld dan wel onversleuteld, al naar gelang de technische mogelijkheden van het Randapparaat. U aanvaardt derhalve het risico dat de getransporteerde data door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze bestemd zijn.


U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van uw systemen, apparatuur en databestanden en het gebruik van eventuele encryptietechnieken bij het verzenden van e-mail en het downloaden van databestanden. 

Hyperlinks:


Indien via de diensten van City Wireless links tot stand worden gebracht met andere sites op het internet (rechtstreeks of via zoekmachines) is City Wireless niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. City Wireless heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze zoekmachines dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat City Wireless geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijke onwettige, onrechtmatige informatie die via internet wordt verspreid. City Wireless kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op zijn sites. 


Verbintenis van de gebruiker:


 Als gebruiker van de Hotspots van City Wireless verbindt u zich aan de volgende voorwaarden:


- het is niet toegestaan e-mail teversturen voor commerciële doeleinden, zoals maar niet uitsluitend nieuwsbrieven of andere uitingen van commerciële aard, in de volksmond vaak spam genoemd;

-  het is niet toegestaan, voor zover niet gedekt door voorgaande punt, e-mail te versturen aan groepen

geadresseerden, tenzij dit allen geadresseerden zijn die u in de privésfeer persoonlijk kent;

- het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden;

- het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse wet;

- het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die een provocatie zijn tot het plegen van misdaden en wanbedrijven;

- het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers te faciliteren of gebruiken;

einde algemene voorwaarden


Privacy statement


Dit is een Free WiFi service van City Wireless BV. 

Ons bedrijfsadres is:
Javastraat 35A
2585 AD Den Haag

Ons postadres is:
Javastraat 35A
2585 AD Den Haag
KvK: 30269985
BTW: NL821255332B01

Nadat u via uw Facebook ID heeft ingelogd kennen wij uw mailadres en uw MAC adres van het device waarmee u onze dienst gebruikt.
Bij een gast login kennen wij alleen het MAC adres van het device waarmee u van onze dienst gebruikgemaakt heeft. 

Bij het gebruikmaken van onze service bewaren wij:
- Uw openbare gegevens uit uw Facebook account (alleen met facebook login)
- uw e-mailadres dat gekoppeld is aan uw Facebook account (alleen met facebook login)
- De ons door de telecomwetgeving opgelegde verplichting dat wij uw gebruiksgegevens 6 maanden moeten bewaren om eventueel aan de bevoegde instanties te moeten overleggen indien er strafbare feiten zijn gepleegd terwijl u onze dienst gebruikte. Indien u als guest onze dienst gebruikt kunnen wij dat niet naar een persoon herleiden. Wij geven dan alleen door welk MAC adres een overtreding pleegde. 
De informatie die wij verzamelen kan doorgegeven worden aan andere organisaties, waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden. Behalve wanneer u daar bezwaar tegen maakt, zie verderop hoe u dat moet doen).
Op de inlogsite gebruiken we soms cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek), of - om ervoor te zorgen dat u snel weer opnieuw kunt aanloggen als u na 20 minuten automatisch uitgelogd. of - om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieen die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Dit wordt gecontroleerd door het Telecom Agenstchap waaraan wij ons beveiligingsplan hebben doorgegeven. 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per e-mail: info@citywireless.nl
- Per brief:
Javastraat 35A
2585 AD
Den Haag

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Wij zullen u nooit per post benaderen.

Over communicatie per telefoon
Wij zullen u nooit telefonisch benaderen.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan gebruikers van onze dienst toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze service niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.


einde privacy statement.